09.08.2021 - Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Malumları olduğu üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayılma hızı ve ölçeğine bağlı olarak pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonuna ilişkin ülkemizde de mevzuat uyarınca, halk sağlığının korunması ve sağlık hizmet sunumunun aksamadan yürütülmesi adına ilgili hastalığa ilişkin koruyucu ve tedavi edici önlemler ivedilikle alınmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması açılarından önem arz etmekte olup bu amaçlar doğrultusunda, 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Kurumumuz ön iznine bağlanmış ve tebliğin yayım tarihinden itibaren geçen süre zarfında ilgili ihracat ön izinlerine ilişkin gerekli işlemler Kurumumuzca tesis edilmiştir.

Ancak 06 Ağustos tarihli ve 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile mezkûr ürünlere dair hükümler kaldırılmış olup 06 Ağustos 2021 tarihi itibariyle söz konusu ürünlere ilişkin düzenlenecek Gümrük Beyannameleri için Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinde Kurumumuz ihracat ön izin onayı aranmayacaktır. Söz konusu tebliğin yayım tarihi öncesinde yapılan başvurular kapsamında düzenlenmiş olan Gümrük Beyannameleri içinse bu beyannamelerin tebliğin geçerli olduğu tarihte düzenlenmiş olması hasebiyle söz konusu gereklilik aranmaya devam edecektir.

İlgili husus tüm taraflara saygıyla duyurulur.