31.05.2019 - Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Birimi

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik’in 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek mensupları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan her türlü değer aktarımlarını sadece aşağıda belirtilen şartlara uymak kaydıyla yapabilir:

a)      Ruhsat/izin sahibi, bir takvim yılı içinde yapılan değer aktarımlarını Kurum tarafından belirlenen formatta ve ayrıntılı olarak bir sonraki yılın ilk altı ayı içerisinde Kuruma bildirir” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Kuruma yapılan değer aktarımı bildirimlerinin, söz konusu yıla ait elektronik değer aktarımı sistemine giriş yapılan verilerin doğru olduğunu taahhüt eden üst yazı eklenerek tamamlanması gerekmektedir.