30.04.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere Bakanlık Makamınca onaylı 19.03.2020 tarihli ve E.70938 sayılı Genelge ekinde yer alan Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar’ın 9 uncu maddesi:

“Geçici ruhsat hakkında hususlar

MADDE 9- (1) Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önüne alındığında; insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal analizleri ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması neticesinde 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebilecektir. Bu madde kapsamında başvuru yapan firmaların ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarının bir ay içinde Kuruma sunulması zorunlu olup belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatları iptal edilecektir.” şeklindedir. 

Ayrıca söz konusu husus verilen ruhsatnamelerde de “Not: Hızlandırılmış stabilite testi, etkinlik testi ve irritasyon testi bir ay içinde gönderilmemesi halinde bu ruhsatname geçersiz sayılacaktır.” şeklinde gerekli uyarı yer almaktadır.

Bu kapsamda ürüne ait ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili testlerin gönderilmemesi halinde ürünlere ait ruhsatlar iptal edilecektir. 

İlgilere önemle duyurulur.