Ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlere yönelik düzenlenmiş olan tüm yasal mevzuat aşağıda listelenmiştir.

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 

04.07.2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar (2020/3 sayılı Genelge)

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat (HSGM)

Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat (TİTCK)

Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürünler İçin Başvuru Kayıt ve Yönlendirme Dokümanı

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)

Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

Biocidal Product Regulation (EU) 528/2012

Biyosidal Ürünler Yönetmelik Ekleri


Mevzuat Bilgi Sistemi:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ 


T.C.Ç.Ş.B. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı:

http://cygm.csb.gov.tr/kimyasallar-yonetimi-i-538 


Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü:

https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en 


Avrupa Kimyasallar Ajansı:

https://echa.europa.eu/ 


Avrupa Kimyasallar Ajansı/Kimyasallara İlişkin Bilgiler

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals