12.06.1933 tarihli 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun (13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunun 16. maddesi ile getirilen düzenleme), 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız olan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde sıkça kullanılan ve/veya kullanılma potansiyeli olan kimyasal madde/prekürsörlerin uluslararası ve ulusal alanda yasal ticaretlerinin kontrolü amacıyla, ithalat ve ihracatları için gerekli özel izin belgelerinin düzenlenmesi, fiili ithalatlarının takibi, tüketim ve stokların kontrolü yapılmaktadır.

İhracat permisi başvuru dosyası

 • Oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti*
 • Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya gazetelerinin aslı veya noter tasdikli sureti*
 • Kurucu, ortaklar ve sorumlu kişiye ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri*
 • Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri*
 • Eksiksiz doldurulmuş "Firma Bilgileri Formu* (Ek-1)
 • Kontrole tabi kimyasal maddeye ait üretici firma yetkililerince düzenlenmiş ve sorumlu kişilerce onaylı analiz sertifikası*
 • İhracata konu kimyasal madde yurtiçinde üretildi ise üretici firmanın adı-adresi ve üretim izin belgesi fotokopisi, proforma fatura / fatura (üreticiden alınan)
 • İhracata konu kimyasal madde ithal edilmiş ise, Bakanlıkça düzenlenen uluslararası ithalat permisi veya yurt içi permisinin tarih ve numarası / fatura (ithalatçıdan alınan)
 • Temin edilen firma tarafından ihracatçı firma adına düzenlenen proforma fatura / fatura
 • İhracatçı firma tarafından ihraç edilen firmaya düzenlenen proforma / fatura
 • İhraç edilecek ülkenin otoritelerince düzenlenmiş ithal izin belgesi aslı ve sureti, ihracata konu madde, ihracatçı ülkede kontrole tabi değil ise ihraç edilecek ülkenin otoritelerince düzenlenmiş ülkelerince kontrole tabi olmadığına dair belge / Serbest bölgeye ihraç edilmesi durumunda Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş serbest bölge işlem formu ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya ait faaliyet ruhsatnamesi.
 • www.titck.gov.tr adresinde yayınlanan "Fiyat Tarifesi"nde belirtilen permi ücretine ait dekont aslı
 • Hangi gümrük kapısından ihraç edileceğinin bildirilmesi

İthalat permisi başvuru dosyası

 • Her yıl yeniden yayımlanan ve o yılın adıyla anılan tebliğ hükümleri de göz önünde bulundurularak uygun eksiksiz olarak düzenlenmiş 3 nüsha kontrol belgesi
 • İhracatçı firma tarafından, imzalanıp kaşelenmiş orijinal proforma fatura aslı ile 2 adet sureti
 • Analiz sertifikası
 • Eksiksiz doldurulmuş İthal Talebi ile İlgili Ek bilgiler Formu (2005/56 nolu Genelge Ek:2)
 • Bağlı olduğu sanayi odasından alınan (TOBB tarafından ıslak damga ile onaylanmış geçerlilik süresi dolmamış) kapasite raporu**
 • Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya gazetelerinin aslı veya noter tasdikli sureti*
 • Kurucu, ortaklar ve sorumlu kişiye ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri*
 • Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri*
 • İlgili mevzuat gereği yetkili makamlarca düzenlenmiş "Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı / İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" *
 • Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi / İthalatçı firmanın oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti*
 • Satış amaçlı ithalat yapılacaksa, 2005/56 nolu Genelge doğrultusunda hazırlanmış müşteri portföyü*
 • Eksiksiz doldurulmuş "Firma Bilgileri Formu* (Ek-1)
 • www.titck.gov.tr adresinde yayınlanan "Fiyat Tarifesi"nde belirtilen permi ücretine ait dekont aslı

Kayıt Belgesi başvuru dosyası

 • Bağlı olduğu sanayi odasından alınan (TOBB tarafından ıslak damga ile onaylanmış geçerlilik süresi dolmamış) kapasite raporu**
 • Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya gazetelerinin aslı veya noter tasdikli sureti*
 • Kurucu, ortaklar ve sorumlu kişiye ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri*
 • Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri*
 • İlgili mevzuat gereği yetkili makamlarca düzenlenmiş "Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı / İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı "*
 • Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi / İthalatçı firmanın oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti*
 • Satış amaçlı ithalat yapılacaksa, 2005/56 nolu Genelge doğrultusunda hazırlanmış müşteri portföyü*
 • Eksiksiz doldurulmuş "Firma Bilgileri Formu* (Ek-1)
 • EPDK'dan alınmış uygunluk belgesi
 • Aşağıda yer alan dilekçe örneklerinden kullanım amaçlarından uygun olanı (Ek-2)
 • www.titck.gov.tr adresinde yayınlanan "Fiyat Tarifesi"nde belirtilen permi ücretine ait dekont aslı

Not: Başvuruların aynı zamanda www.titck.gov.tr adresinde yer alan "EUP İşlermleri" üzerinde yapılması gerekmektedir.

* Firmaların sadece ilk başvurularında gereklidir.

** Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarının güncellenmesi gerekmektedir.


Ek-1: Firma Bilgileri Formu


Ek-2: Kayıt Belgesi başvurusu dilekçe taslakları

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA

.............................. adresinde bulunan ...........................isimli firmam adına .................. G.T.İ.P'li ve ............. isimli maddeyi sadece ................................. amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere ithal etmek için "Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi" düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Yetkili Kişinin

Adı ve Soyadı

İmzası

Tarih

Firma Kaşesi


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA

...................................... adresinde bulunan ..................... isimli firmam adına ........................ G.T.İ.P'li ve ............. isimli maddeyi .............. isimli firmalara (beyan ettikleri ............... amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere) satışını gerçekleştirebilmek ve ithal etmek için "Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi" düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Yetkili Kişinin

Adı ve Soyadı

İmzası

Tarih

Firma Kaşesi

Prekürsörlerin kontrolü hakkındaki sorunlarınızı precursors@titck.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya ilgili Birimlere +90 (312) 218 33 53 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz