Üretici tanımı:

5324 sayılı Kozmetik Kanununa göre üretici; bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir.

Üreticinin sorumlulukları;

  • Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunmak.
  • Sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek.
  • İnsan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte, güvenli ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun iç ve dış ambalaj bilgileriyle ürün piyasaya arz etmek. Kozmetik Yönetmeliğinde özellikleri belirtilen kişiye kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla güvenlilik değerlendirmesini yaptırmak ve ürünün piyasaya sürülmesinin ardından ilave bilgiler ışığında güvenlilik çalışmalarının güncel tutulmasını temin etmek.
  • İyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünü sağlamak.
  • Kozmetik Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu ürün bilgi dosyasını bulundurmak.
  • Ürün bilgi dosyasını kozmetik istenmeyen etki (kozmetovijilans) raporları doğrultusunda güncel tutmak.
  • Kurumca istenilen bilgi ve belgelerin Kurumumuza zamanında gönderilmesi hususunda hassasiyet göstermek.

Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.

Kozmetik Yönetmelik Değişikliği Çalışması Hakkında Bilgilendirme indirmek için tıklayınız.