Ülkemizde üretilen ve ithal edilen tüm beşeri ilaçların, bitkisel ürünlerin, tıbbi enterik beslenme ürünlerinin, kaçak ya da sahte şüphesiyle gönderilen ürünlerin, ilaç etkin maddesi bulunması şüphesiyle gelen şikayet konusu ürünlerin, ara ürünlerin ilaç hammaddelerinin fiziksel, kimyasal, farmasötik teknolojik, kromatografik, spektroskopik tekniklerle kalite kontrolleri yapılır.

İLAÇ LABORATUVARI BÜNYESİNDE YAPILAN BAZI ANALİZLER

Enstrümantal Analizler

 • Miktar tayini-içerik tek düzeliği tayini: GC (Gaz Kromatografisi)Yöntemi, FT-IR Spektrokopisi Yöntemi, Spektrofotometrik Yöntem, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemi,, İyon Kromatografisi Yöntemi, UPLC (Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi) Yöntemi, Alev Fotometresi ile Tayin Yöntemi, Atomik Absorbsiyon ile Tayin (AAS) Yöntemi, İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS), Polarimetrik Tayin Yöntemi,
 • Çözünme kontrolleri: Tablet, kapsül, enteral kaplı preparatlar, uzun salımlı preparatlar, süspansiyonlarda cihazdan alınan çözeltilerde miktar tayini,
 • Saflık kontrolleri,
 • Teşhis kontrolleri

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

 • Görünüş,
 • Temizlik,
 • Boyut,
 • Hacim,
 • Damlalık ve Diğer Benzer Ölçek Kontrolleri,
 • Özgül Ağırlık,
 • Potansiyometrik pH tayini,
 • Kırılma İndisi,
 • Erime Noktası Tayini,
 • Alkolimetre ile Tayin,
 • Çözünürlük,
 • Köpük Giderme Testi,
 • Asitlik-Alkalilik,
 • Vakum Değeri vb.,
 • Kapsül İçeriği ve Net Ambalaj Miktarı,
 • Optik Çevirme,
 • Vizkozite Tayinleri,
 • Osmolalite Tayini,
 • Ortalama Ağırlık,
 • Dağılma,
 • Sertlik,
 • Ufalanma,
 • Doz Sayısı,
 • Çökme Hızı,
 • Sertleşme Süresi Tayini,
 • Ekstre Olabilen Maddeler,
 • Partikül Kontrolleri,
 • Mikroskobik Kontroller (Büyük, Küçük Hacimli)

Mikrobiyolojik Analizler

 • Mikrobiyolojik Kontroller: Laboratuvarımıza gelen numunelerin Avrupa Farmakopesine göre mikrobiyal limit testleri,
 • Mikrobiyolojik Potens Tayini: Plak Yöntemi, Türbidimetrik Yöntem, Probiyotik Miktar Tayini, Antibiyotik Direnç Testleri.