Sağlık, kadim medeniyetimizde en çok önem verilen konulardan birisidir. Medeniyet tarihimizde başta Selçuklu ve Osmanlı dönemleri olmak üzere; inşa edilen “Darüş-şifa, Dar üs-sıhha, Bimaristan, Maristan” gibi tedavi ve tıp eğitim merkezleri, bu anlayışın günümüze kadar devam eden sağlık mirasları niteliğindedir. Geçmiş bin yılın en büyük hükümdarlarından birisi olan Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..” dizeleri tarihsel süreçteki devlet yöneticilerimizin sağlık konusuna bakışının ipuçlarını vermektedir. Ancak dönemin ve günümüzün gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, Osmanlı Devleti içerisinde de sağlık hizmetlerinin teşkilatlanması 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamıştır.

Cumhuriyet öncesi dönemde sağlık hizmetleri, devlet teşkilatı içerisinde “Dâhiliye ve Sıhhiye Nezareti” bünyesinde yürütülmekteydi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sağlık Bakanlığı “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye” adıyla “Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair 2 Mayıs 1920 tarihli ve 3 sayılı Kanun” la kurulmuş olup, 1 nolu Ceride-i Resmiye’de (Resmi Gazete’de) yayımlanmıştır.

Sağlık konusu ve teşkilatı içerisinde tarihi süreçte öncelikle ilaçlar olmak üzere tıbbı cihazlar, kozmetik ürünler vb gibi önemli görevler üstlenecek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun tarihsel köklerini oluşturan eczacılık ve ilaçlarla ilgili ilk çalışmalar, Cumhuriyetin ilk yıllarında İçtimai Muavenet Vekâleti Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğü bünyesinde teşkilatlanmaksızın yürütülmüştür. 1929 yılından itibaren ise bu çalışmalar, Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi tarafından yürütülmüştür.

15.2.1946 tarihli ve 6233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 Sayılı Kanunla, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü eklenerek; Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi kaldırılmıştır. Bu Kanunla kurulan Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü; “özel kanunlarına göre eczaneler ve eczacılık işlerini, tıbbi ve hayati müstahzarları ve beşeri tababette kullanılan her nevi serum ve aşıları ve ağulu ve uyuşturucu maddeleri ve bunların satıldığı yerleri ve bunlarla ilgili işleri düzenlemek ve denetlemekle görevlidir” ile görevlendirilmiştir. Ayrıca yine bu Kanunla; Müstahzarlar Şubesi ve Kodeks Şubesi, Genel Müdürlüğe bağlanmış ve genel müdür dâhil 9 kişilik kadro ile Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü, 8 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adını almıştır.

02.11.2011 tarihli ve 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının yapılanmasına ve sağlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu Kararname ile Sağlık Bakanlığına bağlı, özel bütçeli ve tüzel kişiliğine haiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulmuştur.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, halen 15.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir Kurum olarak görevlerine devam etmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren adı, kapsamı, görevi, teşkilat yapısı ve fonksiyonu ihtiyaçlara göre gelişerek değişen Kurumumuzun, tarihsel süreçteki tüm çalışanlarını ve bu çalışmalara öncülük eden yöneticilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.

Kurumsal hafızamızda her daim yer tutan çok değerli yöneticilerimize ilişkin bir kısım bilgiler sunulmuştur:

Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi Mütehassısları

Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesinin ilk mütehassıslarından olan Dr. Ziya İnam, Eczacı Abdullah oğlu Mehmet Kamil Bey ve Eczacı Mehmet Fuat Durukan (kronolojik sırayla) önemli görevler ifa etmişlerdir. 6.9.1931 tarihli Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı Kararname ile “Batılı ülkelerde eczacılık mesleğinin tetkik edilmesi amacıyla yurtdışına Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi Mütehassısı Dr. Ziya İnam’ın gönderilmesi” bu görevlere örnek gösterilebilir. Yine bu şubenin mütehassısları arasında yer alan Eczacı Binbaşı Abdullah oğlu Mehmet Kamil Bey, gerek 26 yıllık meslekî tecrübesiyle gerekse de bu görevi öncesinde Kurtuluş Savaşının birçok cephesinde bulunduğu görevler ve Çanakkale Savaşındaki katkılarından dolayı harp madalyası ile de taltif edilmiş mütehassıslardandır.

Geçmişten Günümüze Genel Müdür ve Başkanlarımız

Geçmişten Günümüze Yerleşim Binalarımız:

  • 1920-1923 Vilayet Konağı, Ulus
  • 1923-1928 Hacı Bayram, Ulus
  • 1928-1988 Sağlık Bakanlığı Binası, Sıhhiye
  • 1988-2004 İlkiz Sokak, Çankaya
  • 2004-2011 Çankırı Caddesi, Ulus
  • 2011-… Söğütözü Mah. 2176.Sk. No: 5 Çankaya